El teu notari a L’Hospitalet

Resol els teus tràmits de forma ràpida i eficient

Gaudeix d’un servei proper i professional

Més de 15 anys d’experiència ens avalen

Necessites informació sobre els nostres serveis de notaria?

Consulta’ns

La proximitat és fonamental

per una comunicació justa.

 
 
Image
 

La funció del notari no es limita a deixar constància d’un tràmit, sinó que prèviament realitzem un control de legalitat per comprovar que el negoci o acte que es pretén otorgar s’ajusta a l’ordenament vigent. A més sempre que el client ho sol·liciti, en funció dels seus coneixements i experiència prèvia, es realitza una tasca d’assessorament adaptada a les seves necessitats. 

Vaig iniciar la meva professió a un petit poble d’Extremadura anomenat Jerez dels Cavallers. Allà l’exercici de la funció notarial es realitzava a qualsevol lloc i el tracte amb el notari era molt proper. A ciutats més grans com L’Hospitalet de Llobregat, on exerceixo des de fa més de 15 anys, sempre he procurat mantenir aquest esperit combinat amb una experiència de servei òptima.

Sabem que en ocasions les parts no es presenten en igualtat de condicions. La nostra tasca es centra en que tothom sigui plenament conscient del que va a signar, procurant compensar aquest desequilibri que pot haver-hi entre els compareixents. Procurem crer una atmosfera a la qual els atorgants es sentin còmodes per expressar les seves necessitats. En aconseguir generar aquest clima de confiança, l’exercici de la nostra funció és més àgil i eficaç.

Gaudeixo amb la meva professió i em considero un privilegiat per poder compaginar aquesta doble funció de funcionari públic i professional del dret.

Veure més

 

Descobreix què podem

fer per tu.

 
Image

Operacions mercantils

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i la conducta d'una empresa i els seus treballadors. 

 • Constitució de societat

 • Dissolució de societat

 • Transformació de societat

 • Fusió de societats

 • Canvi d'administrador

 • Canvi de domicili

 • Renovació de poders

 • Ampliació del capital

 • Venta o transmissió de participacions o accions

Operacions immobiliàries

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i les situacions de béns immobles.

 • Compravenda

 • Donació

 • Dissolució de condominini

 • Declaracions d'obra

 • Divisions horitzontals

 • Modificacions hipotecàries

 • Transmissió de propietat

Pòlisses i documents bancaris

Formalització de contractes financers obtinguts i negociats amb entitats bancàries.

 • Préstecs

 • Crèdits

 • Avals

 • Descomptes

Poders

Legitimació d'un document pel qual una persona faculta a una altra perquè atengui un assumpte en la seva representació.

 • Generals

 • Especials

 • Preventius

 • Per a plets

 • Mercantils

Testimonis i compulses

Duplicació amb ple valor probatori d'un document original.

Legitimacions

Acreditació de la identitat i la signatura d'una persona determinada a un document.

Préstecs

Control del recorregut que pot experimentar un préstec des de la seva contractació o modificació fins a la cancel·lació final o anticipada.

 • Préstecs hipotecaris

 • Actes de transparència

 • Tramitacions telemàtiques

Successions hereditàries

Regulació de les decisions sobre els béns d'una persona.

 • Testament

 • Herència amb testament

 • Declaració d'hereus abintestat

 • Pacte successori

 • Renúncies

Família

Gestió dels acords entre cònjuges, la separació de propietats i les situacions per protegir la persona.

 • Matrimonis

 • Separacions o divorcis

 • Constitució de parella de fet

 • Capitulacions matrimonials

 • Nomenament de tutor legal

Estrangeria

Assessorament personalitzat i tramitació i legitimació de documents d'estrangeria.

 • Poders

 • Cartes d'invitacions

 • Compulses i legitimacions

 • Jures de Nacionalitat

Actes

Redacció de documents que acrediten dades, objectes o situacions a efectes legals per deixar-ne constància.

 

Serveis per a empreses

Experts en notaria corporativa

Corporate

 • A prop de tu
  i dels teus interessos.

  L’Hospitalet de Llobregat

  Operacions mercantils

  Operacions bancàries

  Poders

  Tramitació de postil·les i legalitzacions

  Elaboració de documents en anglès

Parla amb nosaltres

932 98 01 52

Truca’ns

Truca ara

De persona a persona,
treballem per a tu.

 

Aquest és el nostre equip. Som persones amb experiència que treballem per oferir un servei públic de qualitat, proper i transparent.

Image Image

Santiago

Notari

sgotor@notariado.org

Image Image
Image Image

Yolanda

Oficial

ymarin@notariagotor.com

Image Image

Juan Ignacio

Còpies

copias3@notariagotor.com

Image Image
Image Image

Teresa

Pòlisses

tsanchez@notariagotor.com

Image Image
Image Image

Montse

Còpies

copias2@notariagotor.com

Image Image

Enric

Consultor

copias1@notariagotor.com

Image Image

Margarita

Oficial

oficial2@notariagotor.com

 

La teva opinió ens importa.

La transparència és un dels nostres valors principals. Treballem per oferir un servei òptim i sabem que sempre és possible aprendre i millorar. La teva opinió és important per a nosaltres.

Veure més valoracions

Ja ens coneixes?

Deixa la teva valoració

Matilde Orti
Matilde Orti
12:56 10 Jan 24
(Translated by Google) Everything was very good, I am very happy with the treatment.(Original)Muy bien todo estoy muy contenta con el trató
Elisabet Mengual Gonzalez
Elisabet Mengual Gonzalez
09:28 15 Dec 23
(Translated by Google) Exceptional team in all aspects, both professionally and humanely, offering you the best advice according to your needs. I recommend 100%.(Original)Equipo excepcional en todos los aspectos tanto a nivel profesional como trato humano ofreciéndote el mejor asesoramiento según tus necesidades. Recomiendo al 100%.
Miguel Oanta
Miguel Oanta
22:28 12 Dec 23
(Translated by Google) A very professional treatment corroborated with a lot of humanity, humility, empathy and desire to help in a totally selfless way, traits that are difficult to find today in the same person. This is what I found in the office of the notary Don Santiago Gotor. Looking to the future, I already have a clear idea of ​​where I will manage all the procedures related to notaries. Thank you a million and until next time!!(Original)Un trato muy profesional corroborado con mucha humanidad, humildad, empatía y ganas de ayudar de manera totalmente desinteresada, rasgos difíciles de encontrar hoy día en una misma persona. Esto es lo que he encontrado en el despacho del notario Don Santiago Gotor. De cara al futuro ya tengo claro donde gestionaré todos los tramites relacionados con las notarías. ¡¡Un millón de gracias y hasta la próxima!!
Silvia sitja tunya
Silvia sitja tunya
22:26 12 Dec 23
(Translated by Google) Very grateful for the treatment received at the Santiago Gotor agency. Professionalism, cordiality, speed, family treatment, details that you do not expect in a notary office. I recommend it 100% without a doubt.(Original)Muy agradecida por el trato recibido en la gestoría Santiago Gotor. Profesionalidad, cordialidad, rapidez, trato familiar, detalles que no te esperas en una notaría. Lo recomiendo al 100% sin duda alguna.
Nubia Loayza Loayza
Nubia Loayza Loayza
17:35 11 Dec 23
(Translated by Google) Excellent treatment and speed in the procedures. Highly recommended!(Original)Trato excelente y rapidez en las gestiones. Muy recomendable!
Beatriz CS
Beatriz CS
08:37 07 Dec 23
(Translated by Google) **Review update: From our last visit to Mr. Santiago Gotor's notary office, once again, I would like to highlight his great professionalism as well as the attention received from the Notary, as well as his team. Thanks again.Recently, I went to the Notary Office of Mr. Santiago Gotor, where I received very cordial treatment from all of his professionals. Mr. Notary attended to me very closely and gave me insight into the query I had (related to an inheritance). Without a doubt, he is an excellent professional. I am very grateful to you for your great help.(Original)**Actualización de reseña: De nuestra última visita a la notaría del Sr. Santiago Gotor, de nuevo, quisiera destacar su gran profesionalidad así como la atención recibida por parte del Notario, como de su equipo. Gracias, nuevamente.Recientemente, acudí a la Notaría del Sr. Santiago Gotor, donde recibí un trato muy cordial por parte de todos sus profesionales. El Sr. Notario me atendió con mucha cercanía y me dio luz a la consulta planteada (relativa a una herencia). Sin lugar a dudas, es un excelente profesional. Le estoy muy agradecida por su gran ayuda.
Ivanna Horilyk
Ivanna Horilyk
10:07 28 Nov 23
(Translated by Google) We have felt very comfortable in the notary's office.The treatment has been excellent and very decisive with the notary.Highly recommended!(Original)Nos hemos sentido muy cómodas en la notaría.El trato ha sido excelente y muy resolutivo con el notario.Muy recomendado!
Felipe Cordoba
Felipe Cordoba
15:49 25 Nov 23
Kliver Quishpi
Kliver Quishpi
16:43 09 Nov 23
(Translated by Google) 100 percent recommended(Original)Recomendable 100 por cien
María Mercedes Malan Sagñay
María Mercedes Malan Sagñay
16:41 09 Nov 23
(Translated by Google) Excellent atention(Original)Muy buena atencion
Jose Jordan
Jose Jordan
16:18 06 Nov 23
(Translated by Google) I am addressing you to thank you for your work and commitment to us (I know in good hands that it is with everyone)and commitment, especially the help shown, understanding and education as you demonstrate that you are true professionals in your work.Not only have they assisted us wonderfully but also provided explanations and help when managing our problem.With this writing we want to thank you for your work and we are very happy with your work and dedication, thank you very much to the entire team.Of course I RECOMMEND this notary to all people who have problems with paperwork and others. We feel very grateful for their treatment and work. Thank you very much. (and also for us who are humble workers and it seems very cheap to us).Sincerely Mr. and Mrs. Jordan. thank you very much again(Original)me dirijo hacia ustedes para agradecerles su trabajo y compromiso con nosotros (se de buena mano que es con todo el mundo)y compromiso ,sobre todo la ayuda mostrada ,comprension y educacion como demuestran ustedes que son autenticos profesionales de su trabajo.no solo nos an atendido estupendamente sino tambien las esplicaciones y ayuda a la hora de gestionar nuestro problema .con este escrito queremos agradecer su lavor y nos sentimos muy contentos con su trabajo y dedicacion muchas gracias a todo el equipo.por descontado RECOMIENDO esta notaria a todas las personas que tengan problemas de papeleo y demas nos sentimos muy agradecidos por su trato y lavor muchas gracias . ( y ademas para nosotros que somos trabajadores humildes y nos parece muy barato).atentamente señor y señora de jordan. denuevamente muchas gracias
Marta Abella
Marta Abella
16:29 22 Oct 23
(Translated by Google) A great deal and an excellent professional. Before and after the signing, he has been interested in the project that led us to sign the deed with him and has been very proactive in collaborating and working with our firm, ABEX Legal, to provide better legal service in the neighborhood.(Original)Un gran trato y un excelente profesional. Antes y después de la firma se ha interesado por el proyecto que nos llevó a firmar la escritura con él y se ha mostrado muy proactivo a colaborar y a trabajar junto a nuestro despacho, ABEX Legal, por dar un mejor servicio jurídico en el barrio.
Eric Exposito Peral
Eric Exposito Peral
16:23 22 Oct 23
(Translated by Google) A great deal from a great professional. He was interested at all times in our situation, and it is clear that ABEX Legal has found its trusted notary.(Original)Un gran trato por parte de un gran profesional. Se interesó en todo momento por nuestra situación, y está claro que ABEX Legal ha encontrado a su notario de confianza.
Jose Campanario
Jose Campanario
07:23 17 Oct 23
(Translated by Google) Friendly and efficient notary, great professional(Original)Notario simpático y eficiente, Gran profesional
Ñeko Ñekito
Ñeko Ñekito
07:12 17 Oct 23
(Translated by Google) Excellent and very fast treatment.(Original)Trato excelente y muy rápido.
Daniel Bejarano González
Daniel Bejarano González
13:10 10 Oct 23
(Translated by Google) On behalf of Carmen and her partner, as regular clients, we would like to show our gratitude by highlighting the fantastic work carried out by all the members of this reference notary office. All accompanied by a more than satisfactory courtesy treatment, turning any procedure into a fully guaranteed management. We would also not want to miss this opportunity that is offered to us, to make a special mention of the figure and attention of Mr. Santiago Gotor, to whom, from here, we also take the opportunity to send a more than affectionate greeting.Sincerely,Daniel(Original)En nombre de Carmen y su pareja, como clientes habituales, nos gustaría mostrar agradecimiento poniendo de relieve la fantástica labor que llevan a cabo, el conjunto de los integrantes de esta notaría de referencia. Acompañado todo de un más que satisfactorio trato de cortesía, convirtiendo cualquier trámite en una gestión de plena garantía. No querríamos tampoco dejar escapar esta ocasión que se nos brinda, para hacer una mención especial a la figura y a la atención del Sr. Santiago Gotor, al cual desde aquí, aprovechamos también para enviar un más que afectuoso saludo.Atentamente,Daniel
jose maria matamoros
jose maria matamoros
10:14 09 Oct 23
(Translated by Google) great professional, excellent human quality,the best notary I have ever met, thank you(Original)gran profesional, excelente calidad humana,el mejor notario q conocí nunca, graciassss
Elena Fernandez
Elena Fernandez
10:13 09 Oct 23
(Translated by Google) I want to thank the treatment and professionalism of this notary. Both my family and I have been very grateful. We highly recommend it.(Original)Quiero agradecer el trato y la profesionalidad de esta notaria. Tanto mi familia como yo hemos salido muy agradecidos. La recomendamos al máximo.
Vega P
Vega P
08:19 08 Oct 23
(Translated by Google) Great professionalism and unbeatable human treatment(Original)Gran profesionalidad y trato humano inmejorable
Luis Saavedra
Luis Saavedra
19:35 06 Oct 23
(Translated by Google) An excellent notary, one of the most diligent, handled my procedure accurately and quickly. This notary office has friendly and reliable staff. I highly recommend it.(Original)Un excelente notario, de los más diligente, llevo mi trámite con exactitud y rapidez. Está notaría tiene un personal amable y confiable. La recomiendo ampliamente.
Javier Barroso Sánchez-Lafuente
Javier Barroso Sánchez-Lafuente
08:20 06 Oct 23
(Translated by Google) Great professional. We have never had any incident. Recommended 100 ppr 100(Original)Gran profesional. Jamás hemos tenido ningún incidente. Recomendable 100 ppr 100
Elisaberh Anton Perez
Elisaberh Anton Perez
17:36 05 Oct 23
(Translated by Google) Excellent team of professionals with exquisite treatment. Attentive, human and helpful. Mr. Notary Don Santiago is a brilliant professional and a cordial and attentive person who makes you feel very comfortable in complex or delicate situations.The girl at the reception, Sarah, assists you with efficiency and great kindness.(Original)Excelente equipo de profesionales con un trato exquisito. Atentos, humanos y serviciales. El Sr Notario Don Santiago es un profesional brillante y una persona cordial y atenta que te hace sentir muy cómodo ante situaciones complejas o delicadas.La chica de recepción Sarah, te atiende con eficiencia y con gran amabilidad.
Edwin Molina
Edwin Molina
10:13 05 Oct 23
(Translated by Google) The notary was very kind, recommended.(Original)Muy amable el notario, recomendado.
Marila Lasierra
Marila Lasierra
22:04 01 Oct 23
(Translated by Google) Very good Notary, very friendly, efficient and attentive. 100% recommended(Original)Muy buena Notaria, muy amables, eficientes y atentos. Recomendable 100%
Silvia
Silvia
21:19 27 Sep 23
(Translated by Google) Excellent treatment and great professionalism from all the staff. The notary, Mr. Gotor, a great professional, exquisite treatment and excellent person. Without a doubt, the best note.(Original)Trato excelente y de gran profesionalidad de todo el personal. El notario, Sr.Gotor, un gran profesional, trato exquisito y excelente persona. Sin duda, la mejor notaría.
Luis Angel Palacios
Luis Angel Palacios
09:54 13 Sep 23
(Translated by Google) I have been working with this Notary for years, both on a personal and professional level, and both Santiago (Notary) and the rest of the staff have always offered me close, cordial and very professional treatment. I have recommended it many times to friends and acquaintances.(Original)Hace años que trabajo con esta Notaría, tanto a nivel personal como profesional y tanto Santiago (Notario) como el resto del personal, siempre me han ofrecido un trato cercano, cordial y muy profesional. Lo he recomendado muchas veces a amigos y conocidos.
Pablo de Esteban
Pablo de Esteban
12:30 25 Aug 23
(Translated by Google) Unbeatable service! No Notary Office in Barcelona can come close to the treatment, efficiency and friendliness. Thank you!(Original)Servicio inmejorable! Ninguna Notaría en Barcelona puede acercarse al trato, eficiencia y amabilidad. Gracias!
Jessica Gonzalez
Jessica Gonzalez
10:38 07 Jul 23
(Translated by Google) Excellent service 👌(Original)Excelente servicio 👌
Mannerys Ramírez Medina
Mannerys Ramírez Medina
15:54 06 Jul 23
(Translated by Google) Super nice and attentive notary, excellent attention ✌️🥰(Original)Notario súper majo y atento excelente Atencion ✌️🥰
Janneth Nieto Guapacha
Janneth Nieto Guapacha
10:40 05 Jul 23
(Translated by Google) I swore my nationality at this notary office and I am very happy for the excellent service, fast and efficient, the notary very professional and kind, a 💯(Original)Hice la jura de nacionalidad en esta notaría y me voy muy contenta x el excelente servicio, rápidos y eficientes,el notario muy profesional y gentil, un 💯
Cote Giner
Cote Giner
10:54 19 May 23
(Translated by Google) Totally trustworthy notary!Very attentive, fast and good person.Thank you Mr. Gotor!(Original)Notario de total confianza!Muy atento, rápido y buena persona.Gracias Sr Gotor!
Sonia Alcaraz
Sonia Alcaraz
10:31 19 May 23
(Translated by Google) I can only say wonderful things about Notary Santiago. He is a beautiful person, professional and close, not one of those serious, upright notaries, but on the contrary very close. I recommend him 1000x1000.(Original)Sólo puedo decir cosas maravillosas del Notario Santiago .Es una bellísima persona ,profesional y cercano no de esos notarios serios ,rectos,si no al contrario muy cercano .Lo recomiendo al 1000x 1000.
Rafael Brosa del pozo
Rafael Brosa del pozo
10:11 19 May 23
(Translated by Google) Great notary. Efficient staff and fantastic notary. Recommendable.(Original)Gran notaría. Personal eficiente y notario fantástico. Recomendable.
Benito Rodriguez
Benito Rodriguez
10:03 16 May 23
Isabel Ventura
Isabel Ventura
07:48 09 May 23
(Translated by Google) I recommend this notary office for people who are in the process of obtaining Spanish nationality.(Original)Les recomiendo está notaría para las personas que están en trámite de nacionalidad española
pablo espinal
pablo espinal
14:30 05 May 23
(Translated by Google) excellent place very happy everything fast and very professional(Original)excelente lugar muy contento todo rapido y muy profesional
Marc Querol Trilla
Marc Querol Trilla
12:08 25 Apr 23
(Translated by Google) For work reasons I go to this notary office a lot and the truth is that the treatment from everyone is excellent. Everything is easy for any management to end satisfactorily. Highly recommended!(Original)Por motivos laborales acudo mucho a esta notaría y la verdad que el trato es excelente por parte de todos. Todo son facilidades para que cualquier gestión acabe de manera satisfactoria. Muy recomendable!
dimelza ortega
dimelza ortega
10:11 20 Apr 23
(Translated by Google) Excellent work and very professional treatment.Thank you.(Original)Un excelente trabajo y trato muy profesional.Gracias.
Rocio Triana
Rocio Triana
16:41 19 Apr 23
(Translated by Google) Excellent attention, notary SANTIAGO GOTOR SANCHEZ, very kind and efficient, recommended 😊(Original)Atención excelente,,notario SANTIAGO GOTOR SANCHEZ muy amable y eficaz,,,recomendable 😊
Juanjose Jiménez
Juanjose Jiménez
09:17 18 Apr 23
(Translated by Google) Very professional in every sense of the word.They give you an efficient and reliable serviceDepenjando you, all the doubts that arise along the wayThank you so much(Original)Muy profesional en todo el sentido dela palabraTe dan un servicio eficaz y confiableDepenjandote, todas las dudas que se presente en el caminoMuchas gracias
Santiago
Santiago
20:43 13 Apr 23
(Translated by Google) Great Notary, great service, fast and the best of the best, the notary is super friendly(Original)Gran Notario, atención buenisima, rápido y lo mejor de lo mejor, el notario super amable
Manel Serrat corbacho
Manel Serrat corbacho
16:51 13 Apr 23
(Translated by Google) I can only say EXCELLENT(Original)Solo puedo decir EXCELENTE
Miriam Roxana Villca
Miriam Roxana Villca
07:33 13 Apr 23
(Translated by Google) Very good, very friendly attention(Original)Muy buena una atención muy cordial
Sr iturralde
Sr iturralde
10:00 12 Apr 23
(Translated by Google) Spectacular customer service.A great notary, Mr. Santiago Gotor. We have been customers for many years.Kairos Real Estate Services(Original)El trato al cliente espectacular.Un grandísimo notario, el señor Santiago Gotor. Somos clientes desde hace muchos años.Servicios Inmobiliarios Kairos
Vadym Fedorchenko
Vadym Fedorchenko
09:02 21 Mar 23
It was the first time I needed a notary in Barcelona. Luckily I found the office of Santiago Gotor! It was the first and best experience I ever had! I needed a power of attorney and those guys made it for me just for one day! I had no time and speak no Spanish but it wasn’t a problem. Service is fast and everyone speaks English! Especially big thanks to Sarah who helped me all the way!
Mario gabon
Mario gabon
12:36 15 Mar 23
(Translated by Google) Delighted with the treatment, professionalism and speed of both the notary and Sarah at reception.They also have free parking tickets.I will return for sure.(Original)Encantado con el trato , la profesionalidad y la rápidez tanto del notario como de Sarah de recepción.Además disponen de tickets de parking gratuito.Volveré seguro.
Reduan Zia
Reduan Zia
08:52 08 Mar 23
(Translated by Google) All perfect.(Original)Todo perfecto.
Albert Mateu
Albert Mateu
08:32 08 Mar 23
(Translated by Google) Fantastic. Friendly and very professional treatment. We didn't have any problems and I won't hesitate to return.(Original)Fantástico. Trato amable y muy profesionalizado. No tuvimos ningún problema y no dudaré en volver.
Següents

Parlem?

Truca'ns, escriu-nos o acosta't a la nostra notaria.
Estem desitjant ajudar-te.

Sol·licita informació

Selecciona el tipus de tràmit que t'interessa i rebràs la informació que necessites al moment.


On ens trobaràs

Carrer Pareto 45, 08902

L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Pàrquing gratuït »

Dilluns a divendres *

09:00 – 14:30

17:00 – 20:00

* No cal cita prèvia

Com arribar