El teu notari a L’Hospitalet

Resol els teus tràmits de forma ràpida i eficient

Gaudeix d’un servei proper i professional

Més de 15 anys d’experiència ens avalen

Necessites informació sobre els nostres serveis de notaria?

Consulta’ns

La proximitat és fonamental

per una comunicació justa.

 
 
Image
 

La funció del notari no es limita a deixar constància d’un tràmit, sinó que prèviament realitzem un control de legalitat per comprovar que el negoci o acte que es pretén otorgar s’ajusta a l’ordenament vigent. A més sempre que el client ho sol·liciti, en funció dels seus coneixements i experiència prèvia, es realitza una tasca d’assessorament adaptada a les seves necessitats.

Vaig iniciar la meva professió a un petit poble d’Extremadura anomenat Jerez dels Cavallers. Allà l’exercici de la funció notarial es realitzava a qualsevol lloc i el tracte amb el notari era molt proper. A ciutats més grans com L’Hospitalet de Llobregat, on exerceixo des de fa més de 15 anys, sempre he procurat mantenir aquest esperit combinat amb una experiència de servei òptima.

Sabem que en ocasions les parts no es presenten en igualtat de condicions. La nostra tasca es centra en que tothom sigui plenament conscient del que va a signar, procurant compensar aquest desequilibri que pot haver-hi entre els compareixents. Procurem crer una atmosfera a la qual els atorgants es sentin còmodes per expressar les seves necessitats. En aconseguir generar aquest clima de confiança, l’exercici de la nostra funció és més àgil i eficaç.

Gaudeixo amb la meva professió i em considero un privilegiat per poder compaginar aquesta doble funció de funcionari públic i professional del dret.

Veure més

 

Descobreix què podem

fer per tu.

 
Image

Operacions mercantils

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i la conducta d'una empresa i els seus treballadors. 

 • Constitució de societat

 • Dissolució de societat

 • Transformació de societat

 • Fusió de societats

 • Canvi d'administrador

 • Canvi de domicili

 • Renovació de poders

 • Ampliació del capital

 • Venta o transmissió de participacions o accions

Operacions immobiliàries

Tramitació d'operacions que giren entorn als drets, les relacions jurídiques i les situacions de béns immobles.

 • Compravenda

 • Donació

 • Dissolució de condominini

 • Declaracions d'obra

 • Divisions horitzontals

 • Modificacions hipotecàries

 • Transmissió de propietat

Pòlisses i documents bancaris

Formalització de contractes financers obtinguts i negociats amb entitats bancàries.

 • Préstecs

 • Crèdits

 • Avals

 • Descomptes

Poders

Legitimació d'un document pel qual una persona faculta a una altra perquè atengui un assumpte en la seva representació.

 • Generals

 • Especials

 • Preventius

 • Per a plets

 • Mercantils

Testimonis i compulses

Duplicació amb ple valor probatori d'un document original.

Legitimacions

Acreditació de la identitat i la signatura d'una persona determinada a un document.

Préstecs

Control del recorregut que pot experimentar un préstec des de la seva contractació o modificació fins a la cancel·lació final o anticipada.

 • Préstecs hipotecaris

 • Actes de transparència

 • Tramitacions telemàtiques

Successions hereditàries

Regulació de les decisions sobre els béns d'una persona.

 • Testament

 • Herència amb testament

 • Declaració d'hereus abintestat

 • Pacte successori

 • Renúncies

Família

Gestió dels acords entre cònjuges, la separació de propietats i les situacions per protegir la persona.

 • Matrimonis

 • Separacions o divorcis

 • Constitució de parella de fet

 • Capitulacions matrimonials

 • Nomenament de tutor legal

Estrangeria

Assessorament personalitzat i tramitació i legitimació de documents d'estrangeria.

 • Poders

 • Cartes d'invitacions

 • Compulses i legitimacions

Actes

Redacció de documents que acrediten dades, objectes o situacions a efectes legals per deixar-ne constància.

 

Serveis per a empreses

Experts en notaria corporativa

Corporate

 • A prop de tu
  i dels teus interessos.

  L’Hospitalet de Llobregat

  Operacions mercantils

  Operacions bancàries

  Poders

  Tramitació de postil·les i legalitzacions

  Elaboració de documents en anglès

Parla amb nosaltres

932 98 01 52

Truca’ns

Truca ara

De persona a persona,
treballem per a tu.

 

Aquest és el nostre equip. Som persones amb experiència que treballem per oferir un servei públic de qualitat, proper i transparent.

Image Image

Santiago

Notari

sgotor@notariado.org

Image Image

Eva

Oficial

666 178 972

oficial2@notariagotor.com

Image Image

Yolanda

Oficial

667 421 809

ymarin@notariagotor.com

Image Image

Pedro

Oficial

667 418 829

oficial3@notariagotor.com

Image Image

Joan

Còpies

627 236 116

copias1@notariagotor.com

Image Image

Rosa

Administració

667 414 972

administracion@notariagotor.com

Image Image

Roser

Testimonis i segones còpies

667 412 744

copias@notariagotor.com

Image Image

Teresa

Pòlisses

93 717 127 358

tsanchez@notariagotor.com

Image Image

Sarah

Recepció

673 015 153

recepcion@notariagotor.com

 

La teva opinió ens importa.

La transparència és un dels nostres valors principals. Treballem per oferir un servei òptim i sabem que sempre és possible aprendre i millorar. La teva opinió és important per a nosaltres.

Veure més valoracions

Ja ens coneixes?

Deixa la teva valoració

Juan Lázaro
Juan Lázaro
07:24 04 Aug 20
(Translated by Google) Of all the notaries I have dealt with, for me Mr. Gotor is the most prepared and the one who has a closer relationship with the customers. Great professional, best person(Original)De tots els notaris que he tractat, per a mi el Sr. Gotor és el més preparat i el que té una relació més propera amb els clients. Gran professional, millor persona
Vega Gotor de Prada
Vega Gotor de Prada
09:11 27 Jul 20
Juan Luis Montesinos
Juan Luis Montesinos
09:33 16 Jul 20
Eva Cano
Eva Cano
11:33 07 Jul 20
(Translated by Google) Super efficient, what you do not get in any notary they know it and they fix it in a super efficient way(Original)Super eficiente, lo que no consigues en ninguna notaría ellos lo conocen y te lo arreglan de forma super eficiente
Bruno Valle
Bruno Valle
15:50 18 Jun 20
(Translated by Google) Excellent human and professional treatment both Santiago and the officers and receptionists thank you very much I recommend 100x100(Original)Excelente trato humano y profesional tanto Santiago como los oficiales y recepcionistas muchas gracias lo recomiendo 100x100
JUSTO FERNANDEZ
JUSTO FERNANDEZ
13:37 16 Mar 20
(Translated by Google) Notary fully recommended, decisive and of high quality all the team, thank you for all the help that we may need at specific times. Many years working with them and we will continue like this.(Original)Notaria recomendable totalmente, resolutivos y de gran calidad todo el equipo, agradecerles toda la ayuda que en momentos puntuales nos puede hacer falta. Muchos años trabajando con ellos y así seguiremos.
Tony Fdez
Tony Fdez
08:52 28 Feb 20
(Translated by Google) Great notary, with a work team always willing to help, the experience is always positive. In addition to great professionals they make you feel at home.Always recommended!(Original)Gran notario, con un equipo de trabajo predispuesto siempre a ayudar, la experiencia siempre es positiva. Además de grandes profesionales te hacen sentir como en casa.Siempre recomendable!
Kevin Lista Navarro
Kevin Lista Navarro
08:42 28 Feb 20
(Translated by Google) Very close and professional treatment. Santiago, like the whole team make you feel at home. For years we work with them and absolutely always, the degree of satisfaction has been unmatched, especially by our customers. 100% recommendable.(Original)Trato muy cercano y profesional. Santiago, como todo el equipo te hacen sentir como en casa. Desde hace años trabajamos con ellos y absolutamente siempre, el grado de satisfacción ha sido inigualable, sobre todo por parte de nuestros clientes. 100% recomendable.
Javi Campins
Javi Campins
10:44 24 Feb 20
(Translated by Google) Very professional, friendly and effective. Highly recommended.(Original)Muy profesionales, amables y eficaces. Muy recomendable.
Queralt Reig
Queralt Reig
18:17 19 Feb 20
(Translated by Google) Exquisite personal and professional treatment. In the notary of Mr. Santiago Gotor, every subject is treated as a matter of his own, so that they not only provide great professional advice, but above all with an excellent human treatment. A 10 out of 10 !!!(Original)Trato personal y profesional exquisito. En la notaría de D. Santiago Gotor todo tema es tratado como un asunto propio de forma que no sólo prestan un gran asesoramiento profesional, sino sobretodo con un immejorable trato humano. Un 10 sobre 10!!!
Enderkhan
Enderkhan
17:57 19 Feb 20
(Translated by Google) Whenever we have had a legal doubt, they have been quickly and efficiently solved. Highly recommended.(Original)Siempre que hemos tenido una duda legal, nos la han solventado rápida y eficazmente. Muy recomendables.
Javier Laguía Cassany
Javier Laguía Cassany
17:47 19 Feb 20
(Translated by Google) A great and very decisive treatment. We recommend it 100%(Original)Un trato estupendo y muy resolutivo. Lo recomendamos 100%
Eduardo Gratacos
Eduardo Gratacos
17:47 19 Feb 20
(Translated by Google) The best of the notary ... the humane treatment, without neglecting professionalism. Thanks for everything!!!(Original)Lo mejor de la notaría...el trato humano, sin dejar de lado la profesionalidad. Gracias por todo!!!
Cristina Labat Ortiz
Cristina Labat Ortiz
15:09 19 Feb 20
(Translated by Google) Great job always, effective, celebrated, professional. The impeccable, attentive, affectionate treatment. Notary and all staff, extraordinary. 100% recommended.(Original)Estupendo trabajo siempre, efectivo, célere, profesional. El trato impecable, atento, afectuoso. Notario y todo el personal, extraordinarios. Recomendable al 100%.
Miguel Ángel Andújar
Miguel Ángel Andújar
11:04 19 Feb 20
(Translated by Google) The best notary I have dealt with. Together with their team, they carry out all the procedures quickly, effectively and with great availability. I recommend it 100%.(Original)El mejor notario con el que he tratado. Junto con su equipo realizan todos los trámites de una forma rápida, efectiva y con una gran disponibilidad. Lo recomiendo al 100%.
Tanatopraxis Medicolegal
Tanatopraxis Medicolegal
20:30 18 Feb 20
(Translated by Google) The most effective, speed, professionalism, commitment ...(Original)Los más eficaces, rapidez, profesionalidad, compromiso...
albert peribañez
albert peribañez
15:55 18 Feb 20
(Translated by Google) Our office routinely resorts to the notary of Mr. Santiago Gotor, we will not change it for another, it meets exactly what we expect from a public notary.(Original)El nostre despatx recorre de manera habitual a la notaria del Sr Santiago Gotor, no la canviariem per cap altre, reuneix exactament el que esperem d'un fedatari públic.
jose manuel muñoz
jose manuel muñoz
11:29 18 Feb 20
(Translated by Google) They help you in everything.Very attentive and trustworthy professionals.(Original)Te ayudan en todo.Muy atentos y profesionales de confianza.
Anna Falco
Anna Falco
09:07 18 Feb 20
(Translated by Google) Excellent(Original)Excelente
Jesús Rodriguez Bautista
Jesús Rodriguez Bautista
09:06 18 Feb 20
(Translated by Google) a very nice guy(Original)un tio muy majo
Jaume Peleja Català
Jaume Peleja Català
16:05 11 Feb 20
(Translated by Google) The correct definition would be PROPFESSIONAL. A Notary is more than what we vulgarly understand, how to formalize a writing. It is a professional who will help us find solutions to all kinds of everyday aspects of our life such as an acceptance of inheritance or simple powers. In my case, I must prove that this Notary is formed by true professionals and my experience is totally satisfactory.(Original)La definición correcta seria PROPFESIONAL. Una Notaría es algo más que lo que entendemos de forma vulgar, como formalizar una escritura Es un profesional que nos ayudará a encontrar soluciones a todo tipo de aspectos cotidianos de nuestra vida como una aceptación de herencia o unos simples poderes. En mí caso debo acreditar que esta Notaría está formada por verdaderos profesionales y mí experiencia es totalmente satisfactoria.
Juan Alcayde Gamissans
Juan Alcayde Gamissans
18:53 22 Jan 20
(Translated by Google) For many years Gamimar work with this Notaria Real Estate Services. All, absolutely all customers who have taken (and there have been few) have been very satisfied with their treatment. Serve this comment as a tribute to all efficient and fantastic team that is part of the Notarial led with unmatched expertise by Don Santiago Gotor, great professional and a human level a beautiful person that leaves a mark.(Original)Desde hace años trabajamos desde Gamimar Servicios Inmobiliarios con esta Notaria. Todos, absolutamente todos los clientes que hemos llevado (y no han sido pocos) han quedado muy satisfechos por el trato recibido. SIrva este comentario como un pequeño homenaje a todo el eficiente y fantástico equipo que forma parte de la Notaría, dirigido con maestría inigualable por Don Santiago Gotor, grandísimo profesional y a nivel humano una bellísima persona que deja huella.
Miguel Angel García Arias
Miguel Angel García Arias
18:12 22 Jan 20
(Translated by Google) Excellent professionals, speed and effectiveness. VERY RECOMMENDED.(Original)Excelentes profesionales, rapidez y efectividad. MUY RECOMENDABLES.
Alba Bacardit
Alba Bacardit
18:04 22 Jan 20
(Translated by Google) Very grateful because I solved a deed of segregation for other notarias was very complicated.(Original)Muy agradecida porque me solucionaron una escritura de segregación que para otras notarias resultaba muy complicada.
zaratrusta2 gmail
zaratrusta2 gmail
16:56 22 Jan 20
(Translated by Google) High professional level, very attentive and above all a great team. It's nice to work with them.(Original)Alto nivel profesional, muy atentos y sobretodo un gran equipo. Da gusto trabajar con ellos.
Daniel Olivares
Daniel Olivares
08:50 21 Jan 20
(Translated by Google) Don Santiago, friend and dear.(Original)don Santiago, amigo y entrañable.
santi
santi
16:58 09 Jan 20
ByChini
ByChini
12:10 07 Jan 20
(Translated by Google) The team of this notary has been fast and effective, explains everything in detail and leaves you without a doubt. Highly recommended.(Original)El equipo de esta notaria ha sido rapido y eficaz, explica todo con detalle y te deja sin dudas. Muy recomendable.
David Pons
David Pons
23:20 06 Jan 20
(Translated by Google) Santiago and his team, always attentive to resolve any unforeseen, effective, professional and great personal attention to all customers, without distinction.(Original)Santiago y su equipo, siempre atentos a resolver cualquier detalle imprevisto, eficaces, profesionales y un gran trato personal a todos los clientes, sin distinción.
Joaquin de Ros
Joaquin de Ros
11:38 24 Dec 19
(Translated by Google) Very professional service and excellent treatmentHighly recommended(Original)Servicio muy profesional y trato excelenteMuy recomendable
Ali Zargham
Ali Zargham
11:11 24 Dec 19
(Translated by Google) Very fast and effective(Original)Muy rápido y eficaces
Anna Oller
Anna Oller
09:50 24 Dec 19
(Translated by Google) Santiago Gotor is an efficient Notary and a great professional.(Original)Santiago Gotor es un Notario eficiente y gran profesional.
Viowa Vilorio
Viowa Vilorio
09:48 24 Dec 19
(Translated by Google) It is the most efficient Hospitalet notary very professional and personalized attention(Original)Es la notaría más eficiente de Hospitalet muy profesional y una atención personalizada
Raquel Carbajo Garcia
Raquel Carbajo Garcia
12:06 23 Dec 19
(Translated by Google) Personal and very close and professional treatment. I recommend it(Original)Trato personal y muy cercano y profesional. La recomiendo
David
David
11:57 23 Dec 19
(Translated by Google) Fast management and very good personal treatment. 100% recommended(Original)Gestion rapida y muy buen trato personal. Recomendable 100%
Mihai Vingarzan
Mihai Vingarzan
13:58 10 Dec 19
ruben ariza martin
ruben ariza martin
09:01 25 Nov 19
(Translated by Google) Very happy with the people who work in this Notary, quickly and solve all the doubts you may have.In addition, the Notary is a great person, who explains everything in detail.They are certainly a notary of 10!(Original)Muy contento con las personas que trabajan en esta Notaría, rapidez y te resuelven todas las dudas que puedas tener.Además el Notario es una gran persona, que te explica todo al detalle.Son duda una notaría de 10!!
Juan Garriga Domenech
Juan Garriga Domenech
16:06 12 Nov 19
(Translated by Google) In a Notary, you usually look for a notary public to translate your work into an act or deed. That the Notary of faith public acts performed before him and write and guarantee documents, such as wills, contracts, deeds of purchase and sale, mortgages ...Well, in this Notary you will find it.But the best of this Notary is the team with the Notary at the head that prints character. You will find: professionalism, diligence, respect, closeness and a humane treatment of friend.It is very worth working with this Notary.Thank you!(Original)En una Notaría sueles buscar a un fedatario público que plasme su trabajo en un acta o escritura. Que el Notario de fe los actos públicos realizados ante él y redacte y garantice documentos, como testamentos, contratos, escrituras de compra y venta, hipotecas... Bien, en esta Notaría lo encontrarás.Pero lo mejor de esta Notaría es el equipo humano con el Notario a la cabeza que imprime caràcter. Encontrarás: profesionalidad, diligencia, respeto, cercanía y un trato humano de amigo. Vale mucho la pena trabajar con esta Notaría.Gracias!
Ivan Pérez
Ivan Pérez
15:26 05 Nov 19
(Translated by Google) Very effective and fast in all efforts. Very happy with the treatment of Santiago and the whole team in all the important procedures that I have processed.(Original)Muy eficaces y rápidos en todas las gestiones. Muy contentos con el trato de Santiago y todo el equipo en todos los tramites importantes que he tramitado.
Super Dominicana
Super Dominicana
12:00 24 Oct 19
(Translated by Google) Quick attention and very good service super good(Original)La atención rapida y muy buen servicio súper bien
Paola Elizabeth Molina Gómez
Paola Elizabeth Molina Gómez
05:37 16 Oct 19
(Translated by Google) Very good treatment to customers.(Original)Muy buen trato a los clientes.
Israel Pardo Vaca
Israel Pardo Vaca
11:06 10 Oct 19
Mariano Ruiz-Cuevas
Mariano Ruiz-Cuevas
08:37 10 Oct 19
(Translated by Google) Great professionalism, a very responsible and effective team. The information, treatment and deadlines have been excellent.I totally recommend it.(Original)Gran profesionalidad, un equipo muy responsable y eficaz. La información, trato y plazos han sido excelentes.Lo recomiendo totalmente.
Dimitar Savov Savov
Dimitar Savov Savov
07:40 09 Oct 19
(Translated by Google) Just perfect. Nice to discuss the business of the company with you. To continue growing. Thank you.(Original)Simplemente perfectos. Un gusto tratar los asuntos de la empresa con vosotros. A seguir creciendo. Gracias.
Ngp79 ngp79
Ngp79 ngp79
20:33 06 Aug 19
(Translated by Google) Fast and efficient I was quite lost and they advised me from the beginning to the signing. The notary is very nice.(Original)Rápidos y eficientes. Iba bastante perdido y me asesoraron desde el inicio hasta la firma. El notario es muy majo.
Salvador C.
Salvador C.
13:15 31 Jul 19
(Translated by Google) Especially the deal with the notary. Far from being a stretched edge like many of his colleagues.(Original)Sobre todo el trato con el notario. Muy lejos de ser un borde estirado como muchos de sus colegas.
Següents

Parlem?

Truca'ns, escriu-nos o acosta't a la nostra notaria.
Estem desitjant ajudar-te.

Sol·licita informació

Selecciona el tipus de tràmit que t'interessa i rebràs la informació que necessites al moment.


On ens trobaràs

Carrer Pareto 45, 08902

L’Hospitalet de Llobregat

Barcelona

Pàrquing gratuït »

Dilluns a dijous

09:00 – 14:30

17:00 – 19:00

Divendres

09:00 – 14:30


Juliol

Dilluns a divendres

09:00 – 14:30

Martes y jueves

17:00 – 19:00


Agost (fins l’ 11 de setembre)

Dilluns a divendres

09:00 – 14:30

* No cal cita prèvia

Com arribar